NIEUWSBRIEF 12-03-2023

 

Editoriaal 

Het was dus eindelijk zover: de Algemene vergadering in de prachtige RYCB-lokalen (waar dus ook de voorzitters van de partijen uit het Vlaams Parlement vergaderen sic!). Ik moet dan ook de voorzitter en alle collega’s feliciteren voor de organisatie en het prima verloop. We waren bijna met 20 leden in de zaal waar Pierre Philippe Gillard de voorstelling met beamer gaf, een echt succes!   

Onze commodore gaat dat in geuren en kleuren beschrijven in zijn logboek, maar wat mij en de nieuwsbrief betreft verandert er toch ook heel wat. Momenteel blijft het addendum in de ijskast tot er een ‘einwandfreie’ oplossing gevonden wordt en we geen deurwaarder op bezoek krijgen om copyright rechten te komen innen op foto’s, tekeningen, e.d. De clubkas kan dit echt niet aan en ligt nu al in een rood kleedje.

Dus de nieuwsbrief die je nu aan het lezen bent smeekt iedereen om eigen foto’s (waarop je de rechten hebt) te sturen van gelijk welk Antwerps en maritiem evenement en dan daarbij een smeuïg verhaal da, zijn we in de zevende hemel. Tot dat moment gaan we artikels uit kranten, tijdschriften of internet zelf bespreken in extenso en dan kan je de volledige tekst met alle kleurenfoto’s terugvinden in de aangegeven krant met datum erbij in de Google zoekmachine. En ja, ik weet het, vroeger was het veel simpeler, maar ja in deze ‘woke’ tijden MOET alles volgens het boekje lopen, anders gaan ze klagen bij de rechtbank en zitten wij met de gebakken peren en een gat in de kas of een bezoek aan de Begijnenstraat... om terug te komen tot de actualiteit: graag medewerkers die een kort verslag maken van een evenement in de Stad, in de haven of op het water gelijk waar, stuur het mij a.s.a.p. Er is zelfs een beloning aan verbonden juist zoals je nieuwe leden aanbrengt zijn er wimpels, boeken, enz. te bekomen.       

Ook kan je gratis een artikel van vroeger uit de nieuwsbrief of het addendum bekomen bij eenvoudige vraag met de (approximatieve) datum (‘t zal me wel een extra grijs haar kosten, maar da’s met plezier gedaan). 

PR     

           

Uit het logboek van de commodore:

1) Deze week was het dan zover: onze Algemene Vergadering in het clubhuis van de RYCB. Onze leden hadden massaal gereageerd, we noteerden heel wat verontschuldigigingen, maar op de bewuste dag mochten we toch nog 18 fysisch aanwezigen noteren.         

Het verslag komt er nog aan maar hierbij enkele bijzonderheden:   
- 7 nieuwe leden werden officieel aanvaard.
- de jaarrekening 2022 eindigde zwaar in het rood, en voor 2023 werd eenzelfde verlies genoteerd. Zware post daarin is de afdracht aan WWSV. De lidgelden werden dan ook aangepast, en de categorieën lidmaatschap werden aangepast aan de criteria van de WWSV: gewoon lidmaatschap, lidmaatschap voor een persoon onder hetzelfde dak, en jongerenlidmaatschap tot en met 26 jaar.Voordeel is wel dat iedereen nu volwaardig lid is van WWSV en dan ook geniet van de daaraan gekoppelde verzekering, zelfs bij privaat beoefenen van de watersport in de meest diverse vormen.      

2) Website       
- een andere belangrijke kostenpost is de website. Maar de meeste kosten hingen samen met de overschakeling naar het nieuwe domein rbnrc.be. Hopelijk is het ergste nu achter de rug, en kunnen we nu al onze aandacht besteden aan het zinvol invullen van deze website. De eerste resultaten zijn al te zien op www.rbnrc.be.  
- een werkgroep met Paul Mallentjer en Philip Reyniers zullen zich samen met Bob Peeters buigen over het probleem “Addendum” en hoe het zoeken naar een alternatief. Wie zich daar mee achter wil zetten is meer dan welkom. Een eerste resultaat van deze samenwerking vindt U al in de aangepaste vorm van deze nieuwsbrief.           
- het verslag van de werking 2022 vindt U elders in deze nieuwsbrief.             
- het jaarprogramma 2023 werd voorgesteld, en de samenwerking met MPM en KVOZMA verder toegelicht. Zie verder.         

3) Trip naar Duinkerken: er zijn nog plaatsen vrij. Dus inschrijven kan nog. De prijs zal iets duurder uitvallen dan 60€, maar dat wordt ter plaatse afgerekend. Wel de pers in het oog houden. Gezien de Fransen niet zo happig zijn om hun pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar te brengen, bestaat de mogelijkheid dat Frankrijk platgaat. Als dat op 29 maart nog steeds het geval is gaat de tocht niet door.  

4) Buitenkans: Tall Ship Rupel wordt startschip voor de Optispring International Regatta vanuit de marina van Port Zélande tijdens het week-end van 1 april. Het vertrek uit Antwerpen is gepland op donderdag 30 maart, overnachting in Wemeldinge, op 31 maart wordt verder gevaren naar Outdorp. Met dank aan Jan Vandenborne mogen belangstellendenuit MPM en RBNRC meevaren gedurende 1 of 2 dagen.  

Mogelijkheden: Antwerpen-Wemeldinge, Wemeldinge-Outdorp, Antwerpen- Outdorp. Wie voor 1 dag meegaat brengt zijn eigen picknick mee, dranken aan boord te kopen. Wie blijft overnachten betaalt een som om te delen in de huishoudkosten aan boord. Voor Antwerpen-Wemeldinge zijn al een aantal kandidaten, en wordt gewerkt aan een gezamenlijke repartriëring. Vanuit Port- Zélande is het voorlopig nog terugkeer op eigen kracht. Belangstellenden mogen hun kandidatuur indienen bij voorzitter@rbnrc.be. Nadere details volgen dan.   

4) MPM zal meedoen aan Erfgoeddag op 23 april e.k. Gezien die als thema heeft: “Beestjes en Erfgoed” denkt men aan de beestjes die zich op wrakken neerzetten. Zie artikel van Paul Mallentjer in de MPM-flash verder in deze nieuwsbrief.   

5) Ook Watererfgoed Vlaanderen hield zijn A.V. op vrijdag 3 maart. Tijdens deze vergadering werd onze secretaris Georges Janssens verkozen als bestuurslid. Proficiat    

Afbeelding met graafmachine, kraan

Automatisch gegenereerde beschrijving

6) Ook op maritiem vlak was er heel wat te beleven de afgelopen week, waaronder toch enkele spectaculaire dingen. Er was natuurlijk eerst de spectaculaire reis van de Cephée. Verder was er de opvallende titel van Gazet van Antwerpen van vrijdag: “Zijn de kranen in de haven Trojaanse paarden van China?” Broodje-aap-verhaal, of harde werkelijkheid? Laat ons hopen op het eerste want als het andersom was zou je de Chinese Big Brother in alle hoeken van je eigen huis kunnen verwachten. Iets concreter realiteit was de beschouwing in Knack van deze week over de recente aanwezigheid van een Russisch “onderzoeksschip” in de nabijheid van onze windmolenparken. Daar deze zich in de EEZ (Exclusieve Economische Zone) bevinden is daar wel, met uizondering van een kleine veiligheidszone, vrijheid van scheepvaart voor buitenlandse schepen. Dit is een begrip dat ruimer is dan “onschuldige scheepvaart” dat gehanteerd wordt in de territoriale zone.       

Uiteraard zijn er dan harde bewijzen nodig om dit schip te beschuldigen van illegale vergaring van informatie.    

Daarentegen was het incident in Zeebrugge wel harde werkelijkheid, en een letterlijke afknapper voor de euforie rond de revival van de zeilvaart. Flows berichtte ons op 3 maart dat één van de pas geplaatste rotorzeilmasten op het RO-RO schip Delphine, al was afgeknakt.Rotorzeilmasten zijn wel geen echte zeilen: het is een hulpmiddel dat, mits het aktiveren van een rotor, bijkomende energie kan gehaald worden uit de wind. Maar het is in elk geval een tegenvaller.         

Het hardcopy Flows magazine van febuari-maart 2023 is bijna volledig gewijd aan opleiding. Daarin lezen we o.a een interview met Rowan Van Schaeren, algemeen direkteur van de Antwerp Royal Academy over de knelpuntberoepen in de zeevaart, en meer bepaald dat van scheepswerktuigkundige.

Voor enkele berichten uit de binnenvaart verwijzen we naar de MPM-flash van deze week.    

7) Vergeet volgend weekend ook niet een bezoek te brengen in de Waagnatie aan de Open Scheepvaartdagen. Een aanrader. En dan een klein omwegje naar de Droogdokkensite voor de Open Ship van MPM is dan vlug meegenomen. Zie ook de communicatie in de MPM-flash.    

8) Eerstvolgende interessante data:       

-     17-18-19 maart: Open Scheepvaartdagen. Waagnatie       

-     17-18-19 maart: Open Ship MPM. Droogdokkensite.          

-     25 maart: AV KVOZMA 11u. Kantine Zeescouts Thonetlaan 156 L.O      

-     29 maart: MPM uitstap naar Duinkerken met medewerking v.o.a.RBNRC          

-     30 maart: Drink van de vriendschap Provinciecommando             

-     30 maart - 31 maart: TS Rupel van Antwerpen naar.Wemeldinge / Port Zélande             

-     1 april (geen ...vis): Open Ship MPM-RBM. Droogdokkensite. Niet voor groepen.       

-     12 april: Happy Hour “Angèle”  

-     18 april: Lenteconcert Provinciecommando.            

-     26 april: Clubavond RYCB: Kapitein Piet uit Over de Oceaan.      

-     27 april: Drink van de vriendschap Provinciecommando    

-     6 mei: Open Ship MPM-RBM. Droogdokkensite. Niet voor groepen       

-     7 mei: Vlaamse Havendag         

-     10 mei: Happy Hour “Angèle”    

-     25 mei: GEEN Drink van de vriendschap Provinciecommando    

-     1-4 juni: Oostende voor anker    

-     3 juni: Save the date: uitstap RBNRC naar Oostende voor Anker.            

-     3 juni: Open Ship MPM-RBM. Droogdokkensite. Niet voor groepen       

-     14 juni: Happy Hour “Angèle”     

-     17 juni: Schelderegatta    

-     30 juni-2juli: Dag van de Marine Oostende.  

-     1 juli: Open Ship MPM-RBM. Droogdokkensite. Niet voor groepen         

-     8 juli: BBQ KVOZMA met Huifkartocht in Arendonk.           

-     12 juli: Happy Hour “Angèle”      

-     9 augustus: Happy Hour “Angèle”       

-     25-26-27 augustus: 70 jaar MSC M927 SPA (nu AMS 60 Bernisse) Temse      

-     13 september: Happy Hour “Angèle”    

-     5 oktober: Militariabeurs HWW Fort 2 Wommelgem             

-     11 oktober: Happy Hour “Angèle”, aansluitend voordracht “Reefers”       

-     14 oktober: Antwerp Race          

-     8 november: Happy Hour “Angèle”       

Willy 12/3/2023       

           

RBNRC. JAARVERSLAG 2022     

De jaarwende 2021-2022 bracht nog geen hoopvolle boodschap. Omnikron, de nieuwe variant waarin het Covid-spook zich manifesteerde was nog niet voldoende gekend om de vrees voor een killer-virus volledig weg te nemen.          

Al was onze club in winterreces, de productie van nieuwsbrieven en addenda ging onverstoorbaar door, niettegenstaande de zware gezondheidsproblemen van onze PR- bestuurder Bob Peeters. En dit ging zo onafgebroken door: 52 weken clubnieuws en maritiem nieuws, waarvoor onze dank en bewondering.     

Onze club schaarde zich achter de protestbrief van de vrienden van het Scheepvaartmuseum tegen het opheffen van de bescherming van de houten waal Cephée. Achteraf bleek dit wel een tijdelijke maatregel om de Cephée te kunnen verplaatsen, ondertussen werd de verhuis beslist naar de droogdokkensite.          

Toen nog niet duidelijk was of de volgende Algemene Vergadering live zou kunnen doorgaan, moest in elk geval de voorbereidende bestuursvergadering online gehouden worden, waar beslist werd om de Algemene Vergadering in elk geval uit te stellen tot er meer klaarheid kwam, ook ivm de nieuwe uitbater van het RYCB-clubhouse.

Ondertussen begonnen de voorbereidingen voor de Tall Ships op stoom te komen, en bleek de blok-inschrijving van kandidaat-LO’s via onze club, een goede zaak te zijn geweest, want al onze kandidaten werden geselecteerd. Spijtig moesten een aantal van hen om persoonlijke redenen terug afhaken.         

Op 9 februari overleed medelid Flor Van de Vloed in de palliatieve afdeling van Coda. Zijn fel bijgewoonde uitvaart ging door in maritieme sfeer in het Kerkschip en zijn as werd uitgestrooid in de Schelde. Flor heeft een tekst nagelaten over de periode toen hij nog als 1ste stuurman diende op de Frubel Europa waar we ondertussen een powerpoint over gemaakt hebben. Met zijn uitdrukkelijke toestemming zullen we deze voordracht zeker nog brengen.          

In onze nieuwsbrieven verscheen een oproep voor vrijwilligers om mee te werken aan de Open Scheepvaartdagen van MPM, die gelijktijdig doorgingen met deze in de Waagnatie. Enkele van onze leden gingen daarop in, maar graag hadden we er meer gezien. De dagen op zich waren wel een succes. Tijdens datzelfde week-end had in het auditorium van de Hogere Zeevaartschool de promotieceremonie plaats van de eerste lichting gidsen van MPM. Het week-end werd een succes, dankzij de bezielende inzet van mede-lid Paul Mallentjer.   

Hier werd ook de aanzet gegeven tot een toenadering tussen onze club en MPM, terwijl er ook al beslist was om de happy hours samen met KVOZMA te organiseren. Bob Peeters startte in onze nieuwsbrief een lang vervolgverhaal in schuifkens rond het Steinmann-proces, een verhaal van moord en intrige uit Kalmthout, uiteengerafeld tijdens het proces.  

En toen sloeg Poetin toe in Oekraïne. Het ondenkbare was gebeurd, de wereld zou er vanaf nu helemaal anders uitzien. Voor Antwerpen zou dit betekenen dat de Russische publiekstrekkers bij de Tall Ships, Sedov, Kruzenshtern, Mir en Shtandart er dit jaar niet bij zouden zijn.     

Het museum voor Rijn en Binnenvaart lag toen nog in het Bonapartedok en daar kon ons eerste Happy Hour doorgaan na een lange periode van gedwongen rust. Ook in april zou nog in het Bonapartedok kunnen vergaderd worden, maar dat moest dan doorgaan zonder de aanwezigheid van Bob, die ondertussen een zware medische ingreep had doorstaan.

Al vielen er nog regelmatig (lichte) slachtoffers leek de grote hinder door Covid achter de rug, zodat de Algemene Vergadering bijna normaal zou kunnen doorgaan, weliswaar met een lagere aanwezigheid dan vorige jaren: er waren slechts 13 fysisch aanwezigen, waarvan 1 online wegens Covid, en 2 volmachten. Niet aangenaam maar noodzakelijk was de beslissing om de lidgelden met 5 € te verhogen.     

Tijdens deze periode kregen onze leden de gelegenheid om voordrachten bij te wonen rond de “Slag om de Schelde” op het provinciecommando en een voordracht van de CHOD Vice-Admiraal Michel Hofman.      

 

 

Hoogtepunt in het voorjaar was de Vlootparade ter gelegenheid van het uitgestelde feest van 75 jaar Marine. Vanop het Noorderterras hadden we een mooi overzicht over de parade, de aanlegmaneuvers van de begeleidende fregatten en het clubhouse van de RYCB waar onze erecommodore ondertussen mee de ontvangst van ZM de Koning in goede banen leidde en onze secretaris verslag uitbracht. Dankzij en onder begeleiding van 1LZ Christiaan Hellemans konden we tijdens de daaropvolgende vlootdagen een uitgebreid, en gedetailleerd bezoek brengen aan de M923 Narcis. Gelukkig hadden we het bezoek ook opengesteld voor leden van de KKROA anders zou onze delegatie nogal pover voor de dag gekomen zijn. Laat ons het maar steken op de zeer korte verwittigingstijd die we noodgedwongen moesten in acht nemen.    

Maar de vaartocht door de Kempische Kanalen, voorbereid door ons bestuurslid Jos Voet, kon deze verzachtende omstandigheid niet claimen, want lang van tevoren aangekondigd. Toch moesten we deze afblazen wegens gebrek aan belangstelling.      

De passage van de Tall Ships in Antwerpen was natuurlijk HET maritieme evenement van het jaar.Bij de kanariegele liaison-officers herkenden we heel wat van onze leden. Ondertussen was onze secretaris erin geslaagd om een stijlvolle brochure uit te geven, die we kwistig konden verdelen tijdens deze hoogdagen, en werden enkele nieuwe leden gerekruteerd. De nieuwe Chief Liaison Officer Christiaan Hellemans doorstond zijn vuurproef met glans. Niettegenstaande het forfait van de Russische schepen was de interesse van het publiek immens, natuurlijk ook wel geholpen door het goede weer.  

Terwijl de maandelijkse vaste “happy hour”-afspraak van de 2de woensdag van de maand, vanaf mei steevast kon doorgaan op de nieuwe ligplaats van het Rijn- en Binnenvaartmuseum, en dus de Angèle aan de kop tussen de droogdokken 6 en 8 zagen we in de maand september een delegatie van onze club op de plechtigheden van de dag der Zeelieden, en via het Provinciecommando, op voordrachten over de citadel van Antwerpen en de Weimarrepubliek.       

Tijdens de maand oktober volgden dan nog enkele eigen activiteiten Op 12 oktober organiseerden we een toenaderingsdag tussen RBNRC, KVOZMA, MPM en het Rijn- en Binnenvaartmuseum. Met de Angèle als middelpunt werd ’s morgens een bezoek gebracht aan de M477 Oudenaarde, en na een broodjeslunch op de Angèle werden in de namiddag het Lichtschip 3 West-Hinder en de droogdokkensite verkend.

Een onderonsje van eigen leden van RBNRC namen de rol van gids voor hun rekening. Een drink op de Angèle sloot deze zeer geslaagde dag af voor de 19 tevreden deelnemers.         

 

In Heusden bij Gent werd op 22 oktober de finale gezeild van de Q-cup, voor jongeren op Optimist. Vice-commodore Watersport Pierre-Philippe Gillard mocht daar de vernieuwde RBNRC-trofee uitreiken volgens het eveneens vernieuwde concept. Waar vroeger steevast het eerste meisje van de competitie onze trofee ontving, wat soms tot een cumul van prijzen leidde bij de eindlaureaat van de wedstrijd, gaat die vanaf nu naar de eerste vertegenwoordiger van het andere geslacht dan de winnaar. Gevolg was dat voor de eerste keer een jongen met de trofee naar huis mocht, en, gelukkig toeval, iemand uit een vertrouwd milieu: Paul Glorie van de RYCB, onze zielsverwante club.  

Ook in oktober ging de campagne van start binnen MPM voor de aanwerving van kandidaat- gidsen voor het Rijn- en Binnenvaartmuseum, waar onze club haar medewerking aan verleende.       

Gedurende het jaar konden we ook enkele zeer interessante clubavonden van de RYCB bijwonen, waar we altijd welkom zijn.           

Toch een kritische nabeschouwing. U zal gemerkt hebben dat wij elk jaar meer toenadering zoeken tot bevriende verenigingen. Inderdaad konden wij dikwijls ons wagentje hangen aan organisaties van anderen en andersom konden wij zelf een kritische massa bereiken voor onze eigen organisaties waar we anders, door soms geringe belangstelling van onze eigen leden, niet eens durfden van dromen. Met het bestuur proberen wij jaarlijks een aantal programmapunten te realiseren. Maar als u onze focus nog breder ziet of een voorstel hebt om te heroriënteren, zouden we graag feedback krijgen over uw echte interessegebieden.         

Willy Jacobs  
Commodore           
8/3//2023